روش استفاده از سرلاکهای رودی بوش:
شروع تغذیه جوجه تازه از تخم درآمده باید بر اساس مخلوط 10 درصد ماده خشک (سرلاک) به 90 درصد آب باشد. معیار درصد بهتر است برای هر دو وزن باشد و برای آب از معیار لیتر استفاده نکنید. درصد مخلوط کردن هم بر اساس جدول وزن گیری جوجه می تواند تغییر کند. به طور مثال اگر یک فنجان معادل 250 گرم آب است همان فنجان حدود 100 گرم ماده خشک سرلاک ظرفیت دارد. اگر شما یک چهارم فنجان ماده خشک را در یک فنجان آب حل کنید حدود 10 درصد ماده خشک را در آب حل کرده اید. هرچه سن جوجه زیادتر می شود درصد ماده خشک هم باید بیشتر شود. گونه های مختلف طوطی سانان هم درصدهای مختلفی از ماده خشک در سرلاک نیاز دارند. برای اطلاعات تکمیلی به جدول و اطلاعات پشت پاکت سرلاک مراجعه کنید.
سرلاک خشک را با آب ولرم (ترجیحا جوشیده و خنک شده) حل کنید و سرلاک را در دمای 40.5 درجه سانتیگراد به جوجه بدهید. از آب جوش و آب با دمای بالاتر از 45 درجه برای حل کردن سرلاک استفاده نکنید. برای هر وعده سرلاک تازه آماده کنید و فورا به طوطی بدهید. به هیچ وجه از سرلاکی که قبلا اضافه آمده برای جوجه استفاده نکنید. هیچگونه مکمل یا ماده غذایی دیگری به سرلاک اضافه نکنید. جوجه ها را در بازه زمانی 16 ساعت در هر 24 ساعت تغذیه کنید. جوجه ها را زمانی تغذیه کنید که چینه دان کاملا خالی شده باشد و در هر بار تغذیه چینه دان را کامل پر کنید.