پلتهای رودی بوش در 6 سایز تولید می شوند.
1. سایز بسیار ریز نیبل (Nibles) مناسب برای فنچ، قناری، باجریگار، پروتلت
2. سایز ریز کرامبل (Crumble) مناسب برای کاکاتیل، لاوبرد، باجریگار، کانور، قناری، پروتلت، پاراکیتهای کوچک
3. سایز نیمه (Mini) مناسب برای کاکاتیل، لاوبرد، باجریگار، کانور، قناری، پاراکیتهای کوچک و بزرگ، کایک
4.  سایز کوچک (Small) مناسب برای ماکائوهای کوچک، کاکاتوهای کوچک، کاسکو، آمازون، اکلکتوس، لوری، رزیلا، کواکر، پاینس، کاکاتیل، لاوبرد، کانور
5.  سایز متوسط (Medium) مناسب برای کاکاتوهای بزرگ و کوچک، ماکائوهای بزرگ و کوچک
6. سایز بزرگ (Large) مناسب برای کاکاتوهای بزرگ، ماکائوهای بزرگ