سوال)
آیا محصولات رودی بوش حاوی پروبیوتیک است؟ آیا می شود از پروبیوتیک همراه آنها استفاده کرد یا در سرلاک مخلوط کرد؟
پاسخ)
ما از پروبیوتیک استفاده نمی کنیم. محصولات ما دو سال عمر مفید محصول دارند در صورتیکه پروبیوتیکها عمر مفید کمتری دارند. اگر مصرف کنندگان قصد استفاده از پروبیوتیک را دارند پیشنهاد می شود که آنرا به صورت مستقل و تازه مصرف کنند و با سرلاک و پلت مخلوط نکنند.