سوال)
آیا میشود پلتهای روزانه و کم چرب را خیس کرد که طوطی های میوه خوار و شهدخوار مثل اکلکتوس و لوریکیت بهتر قبول کنند؟
پاسخ)
خیس کردن پلتها برای بهتر پذیرفتن طوطی ها قابل انجام است به شرطی که مدت زیادی در قفس نمانند. این پلتهای خیس محیط مناسبی برای رشد باکتریها و قارچها هستند که موجب بیماری و مرگ طوطی می شوند. دقت شود پلتهای خیس بیش از شش ساعت در محیطهای گرم و هشت ساعت در محیطهای سرد در دسترس طوطی نباشند.