سوال)
آیا می توانم از پلتهای رودی بوش برای اکلکتوس استفاده کنم؟
پاسخ)
پلتهای رودی بوش برای اکلکتوسها مناسب هستند. در حقیقت تعداد زیادی اکلکتوس در جهان با پلتهای رودی بوش رشد کرده اند. به صورت معمول ما پلت کم چربی را برای اکلکتوس شما پیشنهاد می کنیم. اکلکتوسها به چربی زیاد بسیار حساس هستند و در صورت تغذیه با رژیم پرچرب به سرعت رنگ پرهایشان کدر و تیره می شود.