سوال:
من سعی می کنم تغذیه طوطی را به پلتهای رودی بوش تغییر دهم. چطور متوجه شوم که طوطی پلتها را میخورد یا فقط با منقارش خردشان می کند؟ من امکان وزن کردن طوطی را ندارم.
پاسخ:
بهترین روش برای اینکه متوجه بشوید طوطی پلت را میخورد وقتی امکان وزن کشی طوطی نیست توجه به مدفوع طوطی است. اگر حجم مدفوع کم نشود و به سبز روشن تغییر نکند یعنی طوطی غذای جدید (پلت رودی بوش) را خورده است. اگر مدفوع به سبز روشن تغییر کند و سپس سبز تیره شود یعنی طوطی شما گرسنه است و نیاز است که مقداری از غذای قبلی در اختیارش باشد و بر اساس برنامه تغییر غذای گام به گام اقدام به تغییر رژیم غذایی به پلتهای رودی بوش کنید.