موتاسیون آلبینو در کاکاتیل

موتاسیون آلبینو در کاکاتیل

چیزی به نام آلبینو در ککاتیل نداریم.آلبینوی ظاهری در اصل یک موتاسیون تلفیقی بین موتاسیون وابسته به جنسیت لوتینو و موتاسیون اتوزومال مغلوب وایت فیس است. لوتینو موتاسیونی است که در آن پیگمنتهای ملانین (رنگ خاکستری و قهوه ای) از بین می روند. در نتیجه کاکاتیل لوتینو یک طوطی سفید یا زرد است با لپهای نارنجی و چشم قرمز. وایت فیس موتاسیونی است که در آن پیگمنتهای لیپوکروم (رنگ زرد و نارنجی) ناپدید میشوند. کاکاتیلی که هم پیگمنتهای ملانین و هم لیپوکروم را از دست دهد پرنده ای است با پرهایی سفید و چشمانی قرمز شبیه موتاسیون آلبینو ولی در اصل آلبینوی واقعی نیست چون ژن قابل انتقال آلبینو را ندارد.
در واقع کاکاتیل آلبینو یک موتاسیون تلفیقی لوتینو-وایت فیس است. کاکاتیل آلبینو ژن انحصاری ندارد و دو ژن وابسته به جنسیت لوتینو و اتوزومال مغلوب وایت فیس را جداگانه به فرزند منتقل میکند. به همین دلیل اگر یک نر آلبینو (وایت فیس-لوتینو) را با یک ماده خاکستری جفت بزنید هیچ کدام از جوجه ها آلبینو نمی شوند. همچنین هیچ یک اسپلیت آلبینو (حامل ژن آلبینو) نخواهند شد. همه جوجه های نر خاکستری با ژن پنهان لوتینو و وایت فیس (اسپلیت لوتینو و وایت فیس) خواهند شد و همه ماده ها لوتینو با ژن پنهان وایت فیس خواهند شد. اگر ژن مستقل آلبینو وجود داشت همه ماده ها باید شبیه پدر میشدند که نمی شوند.
MALE: XL XL ww (Lutino Whiteface)
FEMALE: X Y (Normal Grey)

SONS: XL X wN (Normal/Lutino & Whiteface)
DAUGHTERS: XL Y wN (Lutino split Whiteface)

در مورد اینکه چطور میشود جوجه آلبینو به دست آورد راههای مختلفی وجود دارد. یکی اینکه نر و ماده هر دو آلبینو باشند. راه دیگر این است که یک نر لوتینو خالص را با یک ماده وایت فیس خالص جفت بزنیم. نتیجه این است که همه جوجه های نر حامل هر دو  ژن پنهان لوتینو و وایت فیس هستند و همه ماده ها لوتینو خواهند بود حامل ژن وایت فیس.
MALE: XL XL (Lutino)
FEMALE: X Y ww (Whiteface)

SONS: XL X wN (Normal split Lutino & Whiteface)
DAUGHTERS: XL Y wN (Lutino split Whiteface)

حال بزرگترین جوجه نر را با یک ماده وایت فیس خالص مشابه مادرش جفت میزنیم. نتیجه این است که در جوجه های نر 25% خاکستری حامل  هر دو ژن پنهان لوتینو و وایت فیس 25% وایت فیس حامل ژن پنهان لوتینو 25% خاکستری حامل ژن وایت فیس و 25% وایت فیس خواهند بود. جوجه های ماده 25% لوتینو حامل ژن وایت فیس 25% خاکستری حامل ژن وایت فیس 25% وایت فیس و 25% لوتینو-وایت فیس (آلبینو) خواهند بود.
MALE: XL X wN (Normal split Lutino & Whiteface)
FEMALE: X Y ww (Whiteface)

SONS: XL X wN (Normal split Lutino & Whiteface)
DAUGHTERS: XL Y wN (Lutino split Whiteface)

XL X ww (Whiteface split Lutino)
XL Y ww (Lutino-Whiteface)
X X wN (Normal split Whiteface)
X Y wN (Normal split Whiteface)
X X ww (Whiteface)
X Y ww (Whiteface)

ملاحظه می کنید که به این روش یک چهارم جوجه های ماده آلبینو خواهند شد. به دلیل اینکه شما نمیتوانید تشخیص دهید که کدام نرها حامل ژن لوتینو هستند بهتر است فقط جوجه های آلبینو ماده و لوتینوی ماده را برای جوجه کشی آتی نگهدارید.

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد